Voorwaarden Facebookacties

 

Artikel 1. Toepasselijkheid
1.1 Op alle aanbiedingen, acties en overeenkomsten op de Facebook pagina van Primera Evers (Facebook.nl/loterijenkoning) zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing.
1.2 Het accepteren van een acties en of een aanbieding dan wel het meedoen van een actie houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.
1.3 Van het in deze voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Primera Evers CV. worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Primera Evers CV. ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

 

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten

2.1 Alle aanbiedingen van Primera Evers zijn vrijblijvend en Primera Evers behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie en uitvoeren van de door Primera Evers aangegeven actie onderdelen. tenzij uitdrukkelijk anders bepaald.

 

Artikel 3. Prijzen en betalingen

3.1 De vermelde prijs voor de aangeboden actie zijn exclusief btw, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
3.2 Betaling van gewonnen prijzengeld kan alleen geschieden per contanten via de fysieke Primera Evers winkel te Heerhugowaard.
3.3 Betaling van gewonnen prijzengeld kan alleen geschieden aan personen wie 18 jaar of ouder zijn.
3.4 bij ontvangst dient deelnemer van de actie aan te tonen dat 18 jaar of ouder te zijn. Bovendien moet aangetoond worden via het persoonlijke Facebook activiteit logboek of de actievoorwaarden zijn uitgevoerd.
3.5 Een deelnemer aan de Actie kan meerdere keren deelnemen aan de Actie, maar kan maximaal één prijs winnen.
 

 

 

 

Artikel 4. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

4.1Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
4.2Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

 

Contact

Primera Evers
Middenwaard 59/A
1703 SC Heerhugowaard

T 072-5713868
E evers@primeranet.nl
I www.gelukbijevers.nl

Wat is er in de aanbieding?

Bekijk de folder